نمایندگی‌های توزیع کرگدن در شهرستان‌ها

نمایندگی‌های توزیع کرگدن در شهرستان‌ها
ردیف نام شهر  نماینده تلفن ثابت و فکس موزع
۱ اراک ۹۱۸۱۶۱۲۷۲۲
آقای بیات
۲ اردبیل ۹۱۴۳۵۵۶۰۷۷
آقای شاداب
۳ ارومیه آقای آقانژاد ۰۴۴-۳۲۲۳۲۸۲۷ف ۰۴۴-۳۲۲۳۰۶۹۱
۹۱۴۴۴۱۷۸۰۹ ۰۴۴-۳۲۲۲۹۶۲۶ آقای مومنی
۴ اسلامشهر آقای عباسی
۹۱۲۶۵۴۰۵۶۲
۵ بیرجند آقای قربانی ۰۵۶-۲۲۳۴۴۱۱-۳۲۲۳۵۴۵۴
۹۱۵۵۶۲۰۸۵۰ فکس۲۲۳۸۹۹۳
۶ پاکدشت ۹۱۲۱۴۴۶۸۲۲ ۶۶۲۶۹۶۰۳
آقای حیدری
۷ بجنورد آقای ابراهیمی   فکس ۳۲۲۲۶۰۰۶-۰۵۸
۹۱۵۵۸۴۳۲۰۲ ۳۲۲۲۲۲۹۴
۸ بندرعباس خانم سهرابی ۰۷۶-۳۲۲۳۲۸۲۰
۹۱۷۳۶۹۹۳۳۷ فکس۳۲۲۲۶۰۵۸
۹ اصفهان مجیدی نژاد ۰۳۱-۳۶۶۷۳۶۷۱-۲
۹۱۳۱۱۴۸۰۱۹ ۳۶۶۷۳۶۷۲ فکس
۱۰ اهواز آقای عزیزنیا ۰۶۱-۳۴۴۳۷۱۱۴
۹۱۶۱۱۱۵۰۷۲ ۰۶۱-۴۴۳۷۱۱۹
۱۱ ایلام خانم سبزه‌مرادی ۹۱۲۸۴۶۹۵۴۴
۹۱۸۹۴۸۸۴۱۴
۱۲ بوشهر آقای اکبر اقبال آقای اصغر اقبال(وصول)
۹۱۷۳۷۱۵۲۲۰ فکس۳۳۵۳۷۵۳۷-۳۵۵۶۴۰۹۶-۰۷۷ ۹۱۷۷۷۲۲۴۳۳
۱۳ تبریز آقای نیک رفتار ۰۴۱-۳۵۵۵۹۸۹۳-t f3343987
۹۱۴۱۱۳۰۵۰۶ ۵۵۳۳۷۹۵توزیع
۱۴ چهاردانگه استیری ۵۵۲۴۰۷۷۰ف
۰۹۱۲-۱۰۴۴۰۵۱ ۵۵۲۴۳۱۵۴
۱۵ خرم آباد آقای نجف وند بازگیر۳۳۴۰۵۱۰۹-۰۶۶
۹۱۶۱۶۱۹۹۰۶ f33438620-33424880
۱۶ رشت ۰۱۳-۳۳۶۰۱۸۴۸کشاورز ۹۱۲۱۲۵۴۰۴۸   موسوی
۱۷ زاهدان آقای شکوهی فر گشته گر۹۱۵۵۴۱۳۱۶۰
۹۱۵۱۴۱۷۵۵۹ ۳۲۱۷۲۸۷توزیع
۱۸ زنجان آقای حسنی ۰۲۴-۳۳۳۶۳۲۰۰-۲۰۱
۹۱۲۷۴۲۳۸۷۰ f  ۰۲۴-۳۳۳۶۳۲۰۲
۱۹ ساری ۹۱۱۱۵۵۶۶۳۴ f011-33393077
۲۰ ساوه اقای کریمی f0864-2230020
۹۱۲۱۵۵۶۸۸۳ خ رستم پورt 2224788
۲۱ سبزوار آقای قدیریان f44298600
۹۱۵۵۷۱۶۶۷۳ ۰۵۱-۴۴۲۹۸۵۰۰
۲۲ سمنان آقای منصوریان مستقیم ۳۳۳۴۶۲۶۳-۰۲۳
۹۱۲۲۳۱۰۹۳۳ ۳۳۳۴۸۱۲۳ف
خانم سامع ۰۱۱-۳۳۳۹۴۵۷۹
۲۳ سنندج ۹۱۸۱۷۱۹۶۶۹ ۰۸۷-۳۳۱۷۶۵۰۸ خانم قادری
خانم مقصودی تلفکس: ۳۳۱۲۹۰۱۲-۰۸۷
۲۴ شهر کرد آقای غفاری  ۰۳۸۳-۲۲۵۰۰۳۳
۹۱۳۳۸۱۷۰۰۸ f2250023
۲۵ شیراز آقای حقگو ۰۷۱-۳۲۳۳۹۸۹۸
۲۶ قم آقای کاظمی ۰۲۵-۳۷۷۴۲۰۳۸
۹۱۲۱۵۲۱۴۸۱ فکس۳۷۷۴۴۲۳۶
۲۷ کاشان آقای صدری ۰۳۱-۵۵۴۵۰۶۰۶
۹۱۳۳۶۳۳۱۲۱ ۹۱۳۱۶۳۷۹۸۷باباقربانی
۲۸ کرمان ۹۱۳۳۹۸۲۳۵۳  خانم حسنی
خانم امیرماهانی ۰۳۴-۳۲۵۲۷۹۱۲-۱۳
۲۹ کرمانشاه ۹۱۸۳۵۹۰۵۰۰ ۰۸۳-۳۸۲۱۴۵۰۰-۸۰۰
 آقای متکی۹۱۸۱۳۱۱۲۴۹
۳۰ کرج ۹۱۲۱۶۷۱۲۴۳ توزیع آقای ابراهیمی ۹۱۲۲۲۸۰۶۱۳کوچک
آقای ابراهیمی ۰۲۶۳-۲۲۳۴۲۹۲ ۳۲۲۱۱۳۸۱ خانم فکس
۳۱ کیش ۹۳۴۷۶۸۱۲۴۲
آقای عاشوری
۳۲ گرگان آقای قهرمان ۰۱۷-۳۲۳۲۹۰۶۱-۲
۹۱۱۱۷۱۳۳۷۸ قهرمان۹۱۲۱۲۳۷۶۳۵
۳۳ مشهد ۹۱۵۳۵۸۰۰۴۵ آقای حسین زاده
۰۹۱۵۶۲۳۲۸۴۴آقای ناصرنیا
۳۴ هشتگرد آقای جعفری ۰۲۶-۴۴۲۲۴۳۷۱
۹۱۲۱۱۷۳۳۶۱ فکس۴۲۲۹۹۸۱-۰۲۶
۳۵ همدان آقای ملکیان ۰۸۱-۳۲۵۲۷۲۵۰
۹۱۸۳۱۸۳۷۱۸ فکس ۳۲۵۱۴۵۴۹
۳۶ یاسوج آقای علیزاده ۰۷۴-۳۳۲۲۸۲۳۳
۹۱۷۳۴۱۳۲۷۰ ۳۳۲۲۹۲۷۷ف
آقای ابهت ۹۱۳۳۵۲۶۰۹۴

دیدگاهتان را بنویسید