اشتراک

مشترک مجله کرگردن بشوید.

اشتراک ۱۲ شماره ای الکترونیکی
تنها با پرداخت ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال مشترک الکترونیکی ۱۲ شماره مجله هفتگی کرگدن شوید 🙂  
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
اشتراک ۲۴ شماره ای الکترونیکی
تنها با پرداخت ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال مشترک الکترونیکی ۲۴ شماره مجله هفتگی کرگدن شوید 🙂
۴۵۰۰۰۰۰ ریال