اشتراک

مشترک مجله کرگردن بشوید.

اشتراک ۱۲ شماره ای الکترونیکی
تنها با پرداخت (۶۰۰.۰۰۰ ریال)   ۴۸۰.۰۰۰ ریال مشترک الکترونیکی ۱۲ شماره مجله هفتگی کرگدن شوید 🙂  
۴۸۰۰۰۰ ریال
اشتراک ۲۴ شماره ای الکترونیکی
تنها با پرداخت (۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال)   ۹۰۰.۰۰۰ ریال مشترک الکترونیکی ۲۴ شماره مجله هفتگی کرگدن شوید 🙂
۹۰۰۰۰۰ ریال